Program Certyfikacji. Harmonogram procesu aplikacyjnego na rok 2025

Strona główna>Aktualności>Program Certyfikacji. Harmonogram procesu aplikacyjnego na rok 2025
2024-07-03Aktualności

2 września rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji na rok 2025. Będą w nim mogły wziąć udział wszystkie podmioty zainteresowane przedłużeniem swojego uczestnictwa w Programie, jak również te, które tego odznaczenia jeszcze nie posiadają. 

Proces składać się będzie z następujących etapów:

1. Rejestracja podmiotu (dotyczy podmiotów, które nie posiadają certyfikatu) 

W jego trakcie weryfikowane jest spełnianie przez szkółkę podstawowych wymogów formalno-prawnych (tj.: członkostwo w PZPN czy też uczestnictwo w oficjalnych rozgrywkach). Osoba rejestrująca szkółkę (jej administrator) musi być przygotowana na dołączenie poniższych dokumentów:

– wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu, jak również aktualnego statutu,

– jeżeli rozgrywki, w których bierze udział szkółka nie są zarejestrowane w systemie Extranet – zaświadczenia z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o uczestnictwie w takich rozgrywkach.

2. Rejestracja formularza zgłoszeniowego

Szkółka podejmuje decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty/srebrny/brązowy/zielony) aplikuje – w tym kontekście musi potwierdzić fakt spełniania jego kryteriów (zaznaczając odpowiednie oświadczenia). PZPN zweryfikuje natomiast następujące kwestie:

– uczestnictwo w oficjalnych rozgrywkach (w przypadku szkółek posiadających certyfikat i rozpoczynających proces od formularza zgłoszeniowego),

– brak zaległości finansowych wobec PZPN z tytułu dofinansowania ze środków publicznych,

– brak zaległości finansowych wobec macierzystego Wojewódzkiego ZPN (w przypadku szkółek aplikujących o certyfikat na poziomie Elite niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia z macierzystego WZPN, na poziom Grassroots sprawdzenia dokonają bezpośrednio koordynatorzy wojewódzcy), 

– wzór (wykorzystywany na co dzień przez szkółkę) oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w treningach i braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu, 

– brak zaległości wobec US i ZUS (dot. wyłącznie poziomu złotego),

– umowę z lekarzem medycyny sportowej (dot. wyłącznie poziomu złotego),

– umowę z fizjoterapeutą (dot. wyłącznie poziomu złotego),

– umowę z koordynatorem szkółki (dot. wyłącznie poziomu złotego), 

– umowę z trenerem koordynatorem (dot. wyłącznie poziomu złotego).

W formularzu zgłoszeniowym szkółka aplikująca na poziom srebrny lub brązowy zadecyduje również, który program szkolenia będzie realizować: autorski czy ten przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. W tym pierwszym przypadku program będzie trzeba dołączyć do formularza. Szkółki aplikujące na złoty certyfikat są zobligowane do realizacji programu autorskiego. Programy autorskie szkółek aplikujących na poziom Elite zostaną zweryfikowane przez PZPN. Natomiast szkółki na poziomie zielonym mogą też zadeklarować brak realizacji jakiegokolwiek programu szkoleniowego.

Jeżeli szkółka działa na autorskim programie szkolenia, który został już zaakceptowany w ramach zeszłorocznego procesu aplikacyjnego i w międzyczasie nie wprowadzała do niego żadnych zmian, powinna ten fakt odnotować w formularzu – dzięki temu jej program nie będzie podlegał ponownej weryfikacji.

3. Uzupełnianie danych w systemie zarządzania szkółką

Ten etap można rozpocząć od razu po akceptacji przez PZPN formularza zgłoszeniowego, dlatego też im szybciej zostanie on złożony tym więcej czasu będzie miała szkółka na uzupełnianie danych. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza dla tych podmiotów, które nie posiadają aktywnego certyfikatu, gdyż muszą one wprowadzić wszystkie dane i dokumenty wymagane na poziomie, o który aplikują. Szkółki posiadające certyfikat powinny ten czas wykorzystać na weryfikację czy nie muszą dokonać niezbędnych uzupełnień (zwłaszcza jeżeli ubiegają się o poziom wyższy niż do tej pory).

Szkółki aplikujące o certyfikat Grassroots (poziom zielony) wykonują następujące działania w systemie:

– potwierdzają w systemie zawodników trenujących w szkółce (minimum 10),

– tworzą drużyny w systemie (minimum 1),

– zapraszają trenerów do współpracy ze szkółką oraz przypisują do drużyn tych, którzy na stałe kształtują ich sztaby (wraz z zaświadczeniem RSPTS i umowami),

– dodają obiekty, na których realizują jednostki treningowe oraz rozgrywają mecze „u siebie”,

– dodają harmonogramy wydarzeń (na 1 mikrocykl do przodu),

– dodają oświadczenia rodziców i badania lekarskie do profili zawodników potwierdzonych w systemie.

Szkółki aplikujące o certyfikat Elite (poziomy brązowy, srebrny, złoty) natomiast:

– potwierdzają w systemie wszystkich zawodników trenujących w szkółce w drużynach z kategorii U6-U13, 

– tworzą w systemie wszystkie drużyny U6-U13 istniejące w szkółce (min. liczba zależna od poziomu),

– zapraszają trenerów do współpracy ze szkółką oraz przypisują do drużyn tych, którzy na stałe kształtują ich sztaby (wraz z zaświadczeniami z KRK, RSPTS i umowami),

– dodają obiekty, na których realizują jednostki treningowe oraz rozgrywają mecze „u siebie” (wraz z umowami),

– dodają harmonogramy wydarzeń (na jeden mezocykl do przodu),

– dodają oświadczenia rodziców i badania lekarskie do profili zawodników,

4. Etap weryfikacji

PZPN przeprowadzi w jego trakcie wizyty kontrolne w szkółkach aplikujących o poziom Elite (brązowy, srebrny, złoty). W szkółkach nieposiadających certyfikatu Elite przeprowadzone zostaną:

– Audyty Wstępne (zapowiedziane), mające na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez administratora podczas rejestracji szkółki oraz w formularzu zgłoszeniowym. Wizyta wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W tym drugim przypadku wniosek o certyfikat zostanie odrzucony.

– Wizyty Monitorujące (niezapowiedziane), w których trakcie zweryfikowana zostanie między innymi realizacja programu szkolenia, dokumentacja szkoleniowa, jakość pracy trenerów podczas zajęć treningowych, harmonogram treningowy szkółki oraz elementy kryteriów programu realizowanych podczas zajęć tj. obecność trenerów z odpowiednią licencją, właściwa proporcja zawodników na jednego trenera, wymiary obszaru treningowego czy obecność zawodników spoza szkółki.

W szkółkach posiadających certyfikat Elite, aplikujących o jego przedłużenie na rok 2024, zostanie przeprowadzony audyt wstępny oraz dokonane roczne podsumowanie wizyt monitorujących za rok 2024 (punktacja osiągnięta w trakcie wizyt w roku 2024 oraz zaliczenie obszaru kryteriów decydują o możliwości utrzymania certyfikatu na dotychczasowym poziomie, jego podniesienia lub obniżenia). 

W przypadku szkółek aplikujących o certyfikat na poziomie zielonym (Grassroots) zostanie dokonana weryfikacja spełniania podstawowych kryteriów (posiadanie min. 1 drużyny, trenera z wymaganą licencją (min. Grassroots C/UEFA C), dokumentami oraz harmonogramu) przez koordynatorów wojewódzkich PZPN.

Dane uzyskane podczas etapu weryfikacji zostaną następnie poddane ocenie przez Organy PZPN ds. Certyfikacji (Komisję Weryfikacyjną i Odwoławczą). Decyzja tej drugiej jest ostateczna.

Szczegółowy harmonogram procesu aplikacyjnego znajduje się na poniższej grafice:

.
Korzystając ze strony akceptujesz Politykę prywatności
Ok, rozumiem