UWAGA KONKURS! NOWE LOGO ŚZPN!

data: 2021-12-29

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach

 

I Postanowienia wstępne

1. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000115841, NIP 9590898299,

zwany dalej Organizatorem lub ŚZPN, ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach.

2. Osoba, która zgłosi chęć udziału w Konkursie staje się jego Uczestnikiem, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień Regulaminu jest podstawą do odmowy wydania mu Nagrody. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres jego trwania w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora.

 

II Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) mającego potencjał promocyjny.

Logo ŚZPN powinno spełniać następujące założenia:

1. kojarzyć się z podstawową działalnością Organizatora, a także jego historią oraz tradycją,

2. być oryginalne i czytelne,

3. Logo może występować w połączeniu ze skrótem nazwy Organizatora, tj. „ŚZPN”.

 

III Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do grafików, projektantów oraz uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym.

2. Uczestnik konkurs musi ukończyć 18 rok życia w chwili ogłoszenia konkursu oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty.

4. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

5. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

 

IV Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami

określonymi w Regulaminie.

2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie stanowiące załącznik nr 1. do Regulaminu, na którym własnym podpisem wyraża

zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.

 

V Wymogi projektu

1. Projekty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, w postaci pliku grafiki wektorowej lub rastrowej w wielkości nie mniejszej niż 3000x3000 pixeli, a także dodatkowo

w jednym z formatów (PDF lub JPG).

  1. Nadesłany projekt powinien być również zaprezentowany w wersji czarno-białej lub w tonacji szarości.
  2. Przesłane pliki powinny uwzględniać możliwość zmiany skali oraz proporcji obrazu bez utraty jego jakości.

2. Przesłany projekt powinien także zawierać w załączniku Kartę Identyfikacyjną (załącznik nr 2 do Regulaminu) z danymi osobowymi i podpisem autora (autorów) projektu, która powinna być dołączona w postaci skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu.

 

VI Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

mcender@szpnkielce.pl

2. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 23:59.

 

VII Kryteria oceny prac

1. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, prace oceniane będą pod kątem ich oryginalności, czytelności, uniwersalności, a także pod względem nawiązania do działalności Organizatora.

2. Oceny prac dokona Zarząd ŚZPN, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji ds. medialnych,

marketingu i promocji ŚZPN. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w Konkursie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.            

 

VIII Nagroda i prawo własności

1. W Konkursie przewidziana jest wyłącznie nagroda główna dedykowana zwycięzcy. Nagroda główna to nagroda finansowa w kwocie 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto (dalej jako: Nagroda).

2. Nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

3. Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy po zawarciu umowy o przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do wybranego przez Organizatora Logo oraz przeniesienia prawa do elementów identyfikacji wizualnej związanych z Logo, w terminie 10 dni od dnia podpisania wspomnianej umowy.

4. Umowa zawierać będzie przekazanie na Organizatora prawa własności do projektu konkursowego wraz z majątkowymi prawami autorskimi na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika.

b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

c) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach,

d) nieograniczone w czasie zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

5. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie majątkowych praw autorskich.

6. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

 

IX Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 28 lutego 2022 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

3. W przypadku gdy Organizator uzna, że oceniane projekty spełniają w niewystarczający sposób warunki wskazane przez Organizatora, może podjąć decyzję o negocjowaniu z projektantem zmian, w celu uzyskania zadowalającego efektu.

 

X Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”), a w szczególności na:

a. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagrody,

b. opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie internetowej:

www.szpnkielce.pl, w przypadku zwycięstwa w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzania danych jest ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce., email: biuro@szpnkielce.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego) lub szczególne przepisy prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:

a) Ustanowionych przez ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi Związku.

b) związanych z realizacją Konkursu,

c) W celach archiwizacyjnych (na podstawie Rozdziału 8 art. 71 i dalsze Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), oraz związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

d) W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Polski Związek Piłki Nożnej, Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przyczyny tego przetwarzania tj. do momentu wycofania zgody jeśli zgoda była przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

7. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń; w szczególności Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.

2. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, o charakterze zdarzeń losowych, lub siły wyższej.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu.

5. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.

7. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora, tj. www.szpnkielce.pl

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

10. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

11. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.

12. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pan Maciej Cender email mcender@szpnkielce.pl

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

………………....................................................................

miejscowość i data

 

 

…………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

 

……………………………………………………………………………..

Adres

 

 

…………………………………………………………………………….

nr tel.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”), a w

szczególności na:

a. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagrody,

b. opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie internetowej:

www.szpnkielce.pl, w przypadku zwycięstwa w Konkursie.

2. zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu,

3.

a) jestem autorem przesłanego w projektu, który nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) nadesłany przeze mnie projekt nie brał udziału w żadnym innym konkursie,

c) udzielam licencji na wykorzystanie projektu do potrzeb Konkursu,

d) w razie wygranej w Konkursie, zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Logo zgodnie z pkt VIII ppkt 4 Regulaminu.

 

 

 

 

..................................................................

Podpis

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA *)

 

Uczestnik konkursu biorący udział w konkursie na zaprojektowanie logo Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach. Nadesłany projekt powinien być również zaproponowany w wersji czarnobiałej lub w tonacji szarości i w miniaturze**)

 

 

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuję Regulamin Konkursu.

 

 

 

 

………………………………………….

czytelny podpis osoby zgłaszającej prace do Konkursu

 

UWAGA

*) Wypełnioną Kartę Identyfikacyjną należy podpisać, zeskanować lub sfotografować, następnie zapisać w pliku o nazwie identycznej jak godło (kod) projektu.

**) W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (zespół) należy podać dane wszystkich Uczestników konkursu.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
Almanach SZPN 2021-2025
 
 
Facebook