• CZYNNY PODOKRĘG

  Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej informuje...

  czytaj więcej » archiwum
 • KOMUNIKAT NR 7 - COVID-19

  Uwaga kluby piłkarskie...

  czytaj więcej » archiwum
 • SREBRNA KKP KORONA 2009!!! WIELKI SUKCES W WARSZAWIE!!!

  Wielkim sukcesem młodych piłkarzy KKP Korona Kielce, rocznik 2009 zakończył się udział w finałowym turnieju, którego stawką był puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka. Podopieczni Macieja Kwiatkowskiego i Mikołaja Pełki zajęli w Warszawie drugie miejsce!!! 

  czytaj więcej » archiwum
 • UWAGA KLUBY 4 LIGI SENIORÓW!

  czytaj więcej » archiwum
 • ZIELONE WYZWANIA

  Nowa inicjatywa PZPN w sąsiedztwie odwołanej XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”...

  czytaj więcej » archiwum
 

KONKURS OFERT - SPONSOR TECHNICZNY ŚZPN

data: 2021-01-19

Konkurs ofert

SPONSOR TECHNICZNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

I. Zamawiający:

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach (dalej: ŚZPN)

ul. Ściegiennego 8

25-033 Kielce

NIP 959-08-98-299

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie Sponsora Technicznego ŚZPN oraz Sponsora tytularnego IV Ligi Świętokrzyskiej, Ligi Okręgowej oraz klas rozgrywkowych „A” i „B”.

III. Zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zakup sprzętu sportowego u Wykonawcy przez ŚZPN. Minimalną wartość sprzętu sportowego zakupionego u Wykonawcy określać będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2. Medialna nazwa klas rozgrywkowych:

- IV Liga Świętokrzyska (nazwa wykonawcy)

 - Klasa Okręgowa (nazwa wykonawcy)

- „A” Klasa (nazwa wykonawcy) – gr . 1 i 2

- „B” Klasa (nazwa wykonawcy) – gr. 1, 2, i 3

3. Udostępnienie bazy adresowej klubów ŚZPN.

4. Umieszczenie baneru reklamowego Wykonawcy na stronie www.szpn.pl wraz z przekierowaniem na stronę internetową Wykonawcy.

5. Opcjonalnie – umieszczenie banerów reklamowych Wykonawcy na terenach obiektów piłkarskich, na których odbywają się  prowadzone są rozgrywki o których mowa w pkt III ppkt 2 niniejszego ogłoszenia.

6. W złożonej ofercie Wykonawca może wskazać inne preferowane przez niego formy świadczeń, jakich oczekiwałby od Zamawiającego.

III. Zobowiązania WYKONAWCY

W złożonej przez siebie ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać preferowane formy świadczeń na rzecz Zamawiającego (świadczenia pieniężne lub rzeczowe) oraz terminów ich dostarczania do Zamawiającego, a w przypadku świadczeń rzeczowych – także ich wartość rynkową oraz specyfikację techniczną.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Runda wiosenna sezonu 2020/2021 oraz dwa sezony piłkarskie: 2021/2022 i 2022/2023.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a) minimalną wartość sprzętu sportowego, jaki u Wykonawcy miałby nabyć Zamawiający w trakcie trwania umowy,

b) wysokość świadczeń na rzecz Zamawiającego (świadczenia pieniężne lub rzeczowe) oraz terminów ich dostarczania do Zamawiającego, a w przypadku świadczeń rzeczowych – także ich wartość rynkową oraz specyfikację techniczną.

2. Oferty powinna być składane za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres  biuro@szpn.pl

b) dostarczona do siedziby SZPN ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 31 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu do ŚZPN).

3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane do dnia 15 lutego 2021 r i ogłoszone na stronie  internetowej www.szpn.pl

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szpn.pl

VI. Ocena ofert

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 - wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych na rzez Zamawiającego,

-  jakość świadczeń rzeczowych na rzez Zamawiającego,

- wartość sprzętu sportowego, jaki u Wykonawcy miałby nabyć Zamawiający w trakcie trwania umowy

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem  strony internetowej www.szpn.pl

VIII. Dodatkowe informacje

1. Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Cender, tel. 797 168 902, email mcender@szpnkielce.pl.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook